Betónové podlahy

Nosným programom spoločnosti je realizácia strojne hladených pancierových betónových podláh, ktoré tvoria prevažnú produkciu firmy. Trvanlivosť priemyselných podláh je jedným z rozhodujúcich kritérií ich kvality, o ktorej okrem iného rozhoduje húževnatosť a odolnosť nášľapnej vrstvy a miera jej dokonalého prepojenia s nosnou betónovou doskou. Tieto požiadavky dokonale rieši systém pancierových betónových podláh so špeciálnymi vsypmi, ktorý spočíva v monolitickom prepojení betónovej dosky a exrémne odolnej povrchovej nášľapnej vrstvy podlahy v hrúbke 3-5 mm. Vsypový materiál je továrensky predmiešaná prášková zmes kvalitných portlandských cementov, tvrdených plnív na báze spekaných karbidov, alebo neoxidujúcich kovov, pigmentov a ďalších kompatibilných aditív a prísad. Ich strojným zapracovaním do čersvého betónu vzniká mimoriadne odolná nášľapná vrstva, ktorá je po dohladení ošetrená utesňujúcim a vytvrdzujúcim nástedkom (náterom) akrylátovej živice. Penetrácia povrchu podlahy akrylátovou živicou zároveň zabezpečí jej dlhodobú bezprašnosť.

dolux

predel

Konštrukcia nosnej betónovej dosky

Nosná betónová doska musí byť z hľadiska svojej špecifikácie daná návrhom projektanta na základe statického výpočtu. Statický návrh musí brať do úvahy stupeň únosnosti podkladových vrstiev a predpokladané zaťaženie betónovej konštrukcie podlahy, ktoré bývajú súčasťou zadania t.j.:

  • hrúbka betónovej dosky
  • trieda betónu
  • vystuženie podlahovej betónovej dosky (druh, množstvo, a umiestnenie výstuže)
  • umiestnenie dilatačných a zmrašťovacích škár v konštrukcii podlahovej betónovej dosky

Z ekonomických, ale i statických dôvodov je jednovsrstvový systém nosných betónových podlahových dosiek oveľa výhodnejší. V niektorých prípadoch rekonštrukcií je však nutné akceptovať dvojvrstvové riešenie. Nosné dosky pancierových betónových podláh sa navrhujú ako vystužené klasickou zváranou sieťou (KARI), alebo rozptýlenou oceľovou výstužou.

Systém rozptýlenej výstuže z oceľových vlákien z ťahaného drôtu je oproti klasickej výstuži výhodnejší, pretože výrazne zvyšuje rýchlosť realizácie betónovej dosky, jej tuhosť, húževnatosť a pevnosť, výrazne tiež eliminuje vznik zmrašťovacích trhlín na povrchu.

Spolupracujeme s partnerskou firmou BEKAERT, ktorá dodáva oceľovú výstuž DRAMIX a zabezpečuje kompletný servis pri vypracovaní satických návrhov na základe požiadaviek budúcej predpokladanej prevádzky.

dolux

predel

Podložie

Podložie má výrazný vplyv na technické parametre i ekonomické zhotovenie priemyselnej podlahy. Kvalita hotovej podlahovej dosky je úzko spojená s kvalitou podložia. Podložie by malo byť homogénne, bez výskytu pevnejších a slabších miest. Vhodný návrh podložia dokáže znížiť náklady na samotnú nosnú betónovú dosku.

dolux

predel

Projekt

Základom pre dosiahnutie optimálneho výsledku v projektovaní priemyselnej podlahy je možnosť vstúpiť do prípravy projektu. Pri všetkých postupových krokoch prípravy ponúkame investorovi a projektantovi naše poznatky a skúsenosti, taktiež odbornú a systémovú pomoc.

doluxKamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves, Slovakia, tel./fax: +421 53 44 11 888, email: dolux@stonline.sk
© Dolux s.r.o Všetky práva vyhradené. Created by Marian Beťko